top of page

Open brief van de kso-scholen

De directies van de kso-scholen maken zich ernstig zorgen over de eigenheid van hun studierichtingen in het gemoderniseerde secundair onderwijs.


Onze vakgroepen van de algemene vakken bekeken de nieuwe eindtermen en elke vakgroep vraagt meer lestijden per week want de nieuwe eindtermen betekenen een gevoelige verzwaring van de algemene vorming in alle studierichtingen. Maar meer lestijden per week voor algemene vorming betekent minder ruimte voor de kunstvakken in het specifiek gedeelte, minder ruimte voor de eigenheid van ons artistiek aanbod. Directies van TSO en BSO scholen riepen al vorig jaar op om die algemene vorming nog eens grondig te bekijken en af te slanken omdat zij vrezen dat zij geen tijd genoeg zullen hebben om technisch geschoolde leerlingen af te leveren. Wij kunnen alleen maar aansluiten bij hun protest. Deelt u onze bezorgdheid? Deel deze brief dan op uw sociale media en onderschrijf via dit formulier onze vraag aan het Vlaams Parlement om de eindtermen te herzien.

Aan de leden van de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement.


De directies van de kso-scholen maken zich ernstig zorgen over de eigenheid van hun studierichtingen in het gemoderniseerde secundair onderwijs.Geachte leden van de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement,


De Kunstgroep, het netoverschrijdend overleg van de directies van de kso-scholen, kreeg van haar leden heel wat bezorgdheden over de modernisering van het secundair onderwijs en de plaats van kunstsecundaire scholen daarin.Onze vakgroepen van de algemene vakken bekeken de nieuwe eindtermen en elke vakgroep vraagt meer lestijden per week want de nieuwe eindtermen betekenen een gevoelige verzwaring van de algemene vorming in alle studierichtingen. Maar meer lestijden per week voor algemene vorming betekent minder ruimte voor de kunstvakken in het specifiek gedeelte, minder ruimte voor de eigenheid van ons artistiek aanbod.Directies van TSO en BSO scholen riepen al vorig jaar op om die algemene vorming nog eens grondig te bekijken en af te slanken omdat zij vrezen dat zij geen tijd genoeg zullen hebben om technisch geschoolde leerlingen af te leveren. Wij kunnen alleen maar aansluiten bij hun protest.Niet dat wij een probleem hebben met een actualisering van de algemene vorming door de eindtermen af te leiden van 16 sleutelcompetenties die essentieel zijn om als jonge burger in Europa je kansen te kunnen wagen. Kunstenaars staan midden in de maatschappij. Mens en gemeenschap zijn inspiratiebronnen voor zijn kunst die daardoor hoogst relevant is voor de samenleving. Een kunstenaar heeft dus niet alleen nood aan zijn ambacht maar ook aan inzicht in de maatschappij waar hij in leeft. Wij hebben als kunstgroep de hervorming van de eindtermen dus ook toegejuicht vooral omdat uit gesprekken met de mensen van AHOVKS, steeds een geruststellende boodschap kwam. Zij hielden de evenwichten tussen algemene vorming en specifieke vorming goed in het oog en zouden ook letten op een evenwicht tussen de verschillende sleutelcompetenties. Van dat evenwicht is in de uiteindelijke tekst, die wij pas te zien kregen op maandag 19 oktober, weinig te merken. Als wij uitgaan van een lesrooster van 32 lesuren per week zou er maximum 6 lesuren overblijven voor specifieke vorming, zeg maar kunstvakken. En binnen de algemene vorming vinden wij een groot overwicht van sleutelcompetentie 6 : “Wiskunde, natuurwetenschappen en STEM”. Om alle eindtermen van die sleutelcompetentie te realiseren schatten wij dat er 7 of 8 lesuren per week nodig zijn. Dat is niet alleen meer dan in de meeste huidige KSO studierichtingen maar ook meer dan in sommige huidige ASO studierichtingen. Wij vrezen dat dit overwicht van wiskunde en exacte wetenschappen niet alleen het evenwicht binnen de algemene vorming verstoort maar ook de onderwijskansen van veel scholieren in het gedrang zal brengen. Het KSO levert momenteel jongeren met een diploma secundair onderwijs af die goede slaagkansen hebben in verscheidene richtingen in het hoger (kunst)onderwijs. Die doorstroomcijfers hebben ertoe geleid dat de meeste studierichtingen uit het KSO in de matrix SO domeingebonden doorstroomrichtingen zijn geworden. Wij gaan hun kansen op doorstroom naar het hoger onderwijs echt niet verhogen door meer wiskunde en wetenschappen aan te bieden, integendeel. Want dan worden onze leerlingen minder goed voorbereid op de toelatingsproeven van het hoger kunstonderwijs waar kunstvakken geëvalueerd worden en géén wiskunde.Wij vragen aan de leden van de commissie onderwijs om de verdeling basisvorming en specifiek gedeelte te herbekijken. Niet voor alle opleidingen in het hoger onderwijs en de universiteit heb je een pakket van 7u wiskunde en wetenschappen nodig in het secundair om te kunnen instromen.Wij vragen ook aandacht voor de diverse leerlingenprofielen die in onze scholen aanwezig. Er zijn meer wiskundige denkers en er zijn meer talige talenten. Er zijn leerlingen die heel abstract denken en er zijn leerlingen die graag hoofd en handen laten samenwerken. Er zijn leerlingen die een verhaal maken en leerlingen die alles in een schema plaatsen. Er zijn leerlingen die alles in een beeld moeten samenvatten en anderen die met formules alles kunnen beschrijven. Die leerlingen zitten nu in alle onderwijsvormen en slagen er in een diploma secundair onderwijs te behalen en een hogere opleiding te volgen. Moeten wij in de algemene vorming van het secundair, in de eindtermen, ook niet met die leerlingenprofielen rekening houden? Namens de directies van de KSO-scholen vraagt de kunstgroep aan de leden van de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement om onze bezorgdheden ter harte te nemen bij de bespreking van het ontwerp van decreet over de eindtermen tweede en derde graad. Wij vragen voldoende ruimte om de pre-professionele artistieke vorming die wij onze kso leerlingen nu geven door te trekken in het gemoderniseerde secundair onderwijs. Wij vragen de commissie onderwijs een kans om gehoord te worden om ons standpunt te verduidelijken met cijfers en voorbeelden. Het KSO is de kleinste van de vier onderwijsvormen maar de ongeveer 7000 leerlingen die binnen KSO secundair onderwijs een diploma secundair behalen moeten ook volgend jaar nog naar school kunnen gaan, moeten een studierichting vinden die aansluit bij hun passie en hun talent. Het is hun stem die wij willen laten horen in het Vlaams Parlement.


Met vriendelijke groeten,


Luc Van Praet,

Voorzitter Kunstgroep


Laatste berichten
Archief
bottom of page